editor note

واي بر اين بچه ها

واي بر اين بچه ها • چند روز پي در پي ا~قايي با صدايي خسته كه افسردگي در آن قابل درك بود برايم پيغام مي گذاشت و هميشه هم حرفش ناتمام مي ماند و سخنش […]

editor note

Is it worth it to آيا ارزش آن را داشت ؟

آيا ارزش آن را داشت؟ خوب او را شكستيد، خردش كرديد، تحقير شد، خجالت كشيد، شرمنده شد. شما چه به دست آورديد؟ پس از آن نقشه كشيدن ها، به اين و آن متوسل شدن ها، […]